اکرلیک

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

اکرلیک

قیمت پایه رنگ آمیزی به ازای هر مترمربع محاسبه می شود 

در صورت انتخاب سقف متراژ در 3  ضرب خواهد شد و در صورت عدم انتخاب در 2 ضرب خواهد شد.