سنگ

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

سنگ

قیمت پایه اجرت در سنگ کف در هر متر مربع 11000 تومان می باشد.

قیمت پایه اجرت  در سنگ پله هر عدد 25000 تومان میباشد.

قیمت پایه اجرت سنگ نما در هر متر مربع 15000 تومان میباشد

قیمت پایه اجرت سنگ قرنیز در هر متر طول 11000 تومان میباشد

افزایش قیمت با تغییر نوع سنگ میباشد