زیرکاری (روغن الف)

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

زیرکاری (روغن الف)

قیمت پایه رنگ آمیزی به ازای هر مترمربع محاسبه می شود 

در صورت انتخاب سقف متراژ در 3  ضرب خواهد شد و در صورت عدم انتخاب در 2 ضرب خواهد شد.